طراحی و اجرای پروژه های معماری شهری و داخلی در کشور عراق

طراحی المان های شهری سلیمانیه کشور عراق

طراحی و اجرای معماری داخلی در شهر سلیمانیه 

در سال 2011 با همکاری شرکت های سه به ر شهر سلیمانیه