طراحی و اجرای کارخانه ذوب و تولید در کشور آذربایجان

طراحی و اجرای کارخانه ذوب و تولید در کشور آذربایجان 

ساخت كارخانه ذوب و توليد در سال ۲۰۰۸ میلادی با همکاری شرکت میلاد 2 در کشور آذربایجان ، ۳۰ کیلومتری باکو بسمت مرز بندشهرك صنعتی